Política de Privacitat

RESPONSABLE

De conformitat amb el que s’estableix pel Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat inclosos en un tractament titularitat de BESELF BRANDS, S.L., [d’ara endavant BESELF BRANDS], amb domicili social en la C/ BLANQUERS, PARCEL·LA 7/8 – 43800 VALLS, NIF B65114373, Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona Tom 2847, Foli 6, Fulla T47561, Inscripció 4a, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment.

S’informa que les dades poden ser tractats amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i / o serveis per mitjans electrònics, sempre que ens autoritzi el seu tractament. Les seves dades podran ser objecte de l’elaboració de perfils, amb la finalitat d’aplicar un pla de fidelització d’acord amb la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquesta mena de comunicacions, enviant un correu electrònic a l’adreça comunicaciones@beselfbrands.com i indicant en l’assumpte “Baixa de la llista de distribució”.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I o document acreditatiu equivalent a la següent adreça electrònica: comunicaciones@beselfbrands.com indicant en l’assumpte “Protecció de dades”.

POLÍTICA

BESELF BRANDS està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen al lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa els usuaris de beselfbrands.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que BESELF BRANDS, ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

XARXES SOCIALS

S’informa que BESELF BRANDS pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores de les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de xarxes socials) de les pàgines web oficials de BESELF BRANDS es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i siguin acceptades prèviament per l’usuari.

BESELF BRANDS tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de l’empresa, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

  • Que siguin presumptament il·lícits per a la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
  • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia dins de la xarxa social, molestin o puguin generar opinions negatives dels nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que BESELF BRANDS consideri inapropiat.
  • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honor, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, BESELF BRANDS es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del Lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de les xarxes socials, BESELF BRANDS quedarà exempta de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables en li presenti Lloc web i l’usuari, en cas de conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa social en qüestió.

DRETS DELS USUARIS

L’interessat de les dades personals podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i que són:

A.- El dret d’accés, es podrà exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

BESELF BRANDS, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fora en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació. 

B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

BESELF BRANDS, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant si les dades es tracten lícitament per interès legítim o consentiment relatiu a fins publicitaris.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornats al titular de les dades, o en el seu cas a un tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el dret d’oposició, es limiti el tractament de les dades.

CANVI DE NORMATIVA

BESELF BRANDS, es reserva el dret de modificar la present política a fi d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària en la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a la present normativa, no dubti a consultar-ho dirigint la seva comunicació a: info@beselfbrands.com